Περιφέρεια Αττικής: Νέες ημερομηνίες σχετικά με υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση των ΜμΕ που επλήγησαν απ’ την πανδημία

0
10
ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ Áèçíþí êáé ôùí Óõëëüãùí Áóèåíþí ìå èÝìá: "Ïé óïâáñÝò åðéðôþóåéò óôç Äçìüóéá õãåßá áðü ôá ìÝôñá ðïõ åëÞöèçóáí ôï ôåëåõôáßï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá". ôçí Ôñßôç 30 Óåðôåìâñßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού αιτήσεων στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που προβλέπει την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσα από τη διάθεση ποσού ύψους 200 εκ. ευρώ,  και για την καλύτερη διαχείριση αυτών, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), αναπροσαρμόζονται οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της υποβολής των αιτήσεων ως ακολούθως:

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis θα είναι, σύμφωνα με τις νέες ημερομηνίες, από τις 23/10/2020 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 20/11/2020 και ώρα 15.00.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here