Συνάντηση Τσίπρα – Κατσέλη για την «αντί-Επιτροπή Πισσαρίδη»

0
28
ÓõæÞôçóç åðß ôïõ äéáíåìçèÝíôïò ðïñßóìáôïò ôçò «ÅéäéêÞò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ðñïò äéåíÝñãåéá ðñïêáôáñêôéêÞò åîÝôáóçò ó÷åôéêÜ ìå ôç äéåñåýíçóç áäéêçìÜôùí ðïõ ôõ÷üí Ý÷ïõí ôåëåóèåß áðü ôïí ðñþçí ÁíáðëçñùôÞ Õðïõñãü Äéêáéïóýíçò ê. ÄçìÞôñéï Ðáðáããåëüðïõëï êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ», ðåñß áðïäï÷Þò Þ ìç ôçò ðñüôáóçò ãéá ôçí Üóêçóç äßùîçò, êáôÜ ôïõ ùò Üíù ðñþçí ÁíáðëçñùôÞ Õðïõñãïý Äéêáéïóýíçò, êáé ëÞøç áðüöáóçò, ìå ìõóôéêÞ øçöïöïñßá, åðß ôçò ðñïôÜóåùò ôçò ÅðéôñïðÞò êáé ÷ùñéóôÜ ãéá êÜèå êáôáããåëëüìåíç ðñÜîç Þ ðáñÜëåéøç, ãéá ôçí ïðïßá æçôåßôáé Üóêçóç äßùîçò, üðùò áõôÝò êáèïñßæïíôáé êáé åîåéäéêåýïíôáé óôï ðüñéóìÜ ôçò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 86 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò (éäßùò ôçò ðáñ. 3), 153 åð. ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò (éäßùò ôùí ðáñ. 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 157) êáé ôïõ í. 3126/2003 «ÐïéíéêÞ Åõèýíç ôùí Õðïõñãþí» (éäßùò ôùí ðáñ. 1, 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 6), üðùò éó÷ýïõí.

Με τη Λούκα Κατσέλη συναντήθηκε σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

Συζήτησαν τις προτάσεις που της είχε ζητήσει προ ημερών, σχετικά με την οργάνωση ενός ανοιχτού διαλόγου με τη κοινωνία των πολιτών και τους φορείς της, για την Αναπτυξιακή Πρόταση του κόμματος, ενόψει και του σχεδίου της Επιτροπής Πισσαρίδη.

Στο πλαίσιο αυτό είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις και για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τη σχετική επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

Η Λούκα Κατσέλη θα συνεχίσει να έχει ουσιαστικό συμβουλευτικό ρόλο στο εγχείρημα αυτό, παρά το γεγονός πως δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που την έφεραν να ηγείται της Επιτροπής δεν ισχύουν, καθότι οι επαγγελματικές της δεσμεύσεις ως γενική Διευθύντρια της ΕΔΕΜ, δεν της το επιτρέπουν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here